همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

گزارشگری و افشای اطلاعات

طبق ضوابط آیین نامه شماره ۸۸ شورای عالی بیمه ” گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه ” ، اطلاعات شرکت به شرح ذیل در دسترس عموم قرار می گیرد.


معرفی شرکت

راهبری شرکتی

مدیریت ریسک و توانگری

وضعیت و عملکرد مالی