همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

سیاست‌ها و نحوه جبران خدمات مدیران ارشد


سیاست‌ها و نحوه جبران خدمات مدیران ارشد

پاداش اعضای هیات مدیره
به موجب ماده ۴۵ اساسنامه شرکت مجمع عمومی می تواند هر سال با رعایت قانون تجارت نسبت معینی از سود خالص را به عنوان پاداش هیئت‌مدیره تعیین کند. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند.
در اجرای ماده فوق پاداش هیات مدیره هر ساله توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعیین و از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می شود.

حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
در اجرای بند ۵ ماده ۱۸ اساسنامه شرکت حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره هر ساله توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعیین و از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می شود.

حقوق اعضای موظف هیات مدیره و هیات عامل

حقوق اعضای موظف هیات مدیره، مدیر عامل و دیگر اعضای هیات عامل توسط هیات مدیره تعیین می‌شود.