همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

اهداف راهبردی، چشم انداز و ارزش های بنیادی

اهداف کلی و راهبردی

اهم اهداف کلان و راهبردی شرکت که برای تعیین جهت حرکت در کوتاه مدت و بلند مدت و تثبیت جایگاه شرکت در بازار بیمه تعیین شده است به شرح زیر می باشد:

اهداف کلان شرکت عبارت اند از:

 • ارزش آفرینی و کسب سود منطقی و پایدار ؛
 • شرکت از طریق جذب و اداره ریسک های مازاد بر ظرفیت شرکتهای بیمه داخلی و بنا به اقتضای شرایط از بازارهای منطقه ای و بین المللی، همچنین ارایه خدمات تخصصی و تکمیلی بیمه ای به صورت حرفه ای و متمایز، به طور مستمر ارزش آفرینی می کند. سود مناسب و پایدار شرکت با کوشش در ایجاد پرتفویی متوازن و سودآور از بیمه های اتکایی و سرمایه گذاری منابع مالی ایجاد خواهد شد و ارزش آفرینی شرکت در” سود سالانه ” و “ارزش افزوده سهام”تجلی می یابد.
 • ایفای مسئولیت ملی و اجتماعی از طریق افزایش توان نگهداری صنعت بیمه ؛
 • شرکت در کنار پایش و تامین منافع صاحبان سهام با افزایش ظرفیت بیمه ای و میزان نگهداری بازار داخلی، در توسعه صنعت بیمه و اقتصاد کشور مشارکت و با تلاش در جهت بهبود تراز ارزی مبادلات بیمه ای به مسئولیت ملی ، اجتماعی و حرفه ای خود عمل می نماید.

اهداف راهبردی شرکت عبارت اند از:

 • کسب سهم مناسب از بازار بیمه اتکایی داخلی؛
 • مشارکت موثر در افزایش ظرفیت بیمه ای و میزان نگهداری بازار داخلی؛
 • حضور در بازارهای بیمه منطقه ای و برقراری ارتباط موثر با بازارهای بین المللی به عنوان یک شرکت بیمه اتکایی معتبر ؛
 • سرمایه گذاری بهینه منابع مالی؛

چشم انداز

شرکت بیمه اتکایی توانمند، حرفه ای و پیشرو در بازار بیمه داخلی و منطقه ای و شناخته شده در بازار بین‌المللی

ارزش های بنیادی

 • کمال حسن نیت در تعامل با ذینفعان
 • انسجام سازمانی و کارگروهی
 • کرامت سرمایه انسانی و محیط کاری جذاب
 • پاسخگویی و پایبندی به مسئولیت‌های حرفه‌ای
 • سرآمدی و بهبود مستمر