همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

فرم مشخصات سهامداران حقیقی

برای ثبت مشخصات خود می‌توانید به پرتال سهامداران به نشانی saham.iranianre.comمراجعه کنید و یا با تکمیل فرم فوق و ارسال آن به پست الکترونیکی به آدرس saham@iranianre.com و یا فکس به شماره 88628611 الی 13 داخلی 2313 اقدام نمایید.