همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

   

...بیشتر بدانید

پیشرو در بیمه های مهندسی و نفت و انرژی

  بیمه اتکایی ایرانیان دارای بیشترین پرتفوی مهندسی و نفت و انرژی در کشور  

...بیشتر بدانید

بیمه های نیروگاه ها و سد ها

  تحت پوشش قراردادن بخش عمده ای از سدها و نیرو گاه های کشور  

...بیشتر بدانید

بیمه های هواپیما

  مدیریت علمی ریسک ناوگان هوایی کشور بر اساس تحلیل داده های پروازی  

...بیشتر بدانید

بیمه اتکایی

  همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک  

...بیشتر بدانید