همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

معرفی شرکت

معرفی شرکت

تاسیس و ثبت شرکت:

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان به عنوان اولین شرکت بیمه اتکایی سهامی عام با مالکیت خصوصی پس از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار ، تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ تحت شماره ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید. پس از ثبت شرکت ، پروانه فعالیت شرکت برای انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته های بیمه ای در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

موضوع و حدود فعالیت شرکت:

•   قبول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد ، در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محدوده ظرفیت و مقررات مربوطه ؛

•   تاسیس ، مشارکت و یا اداره صندوق های بیمه اتکایی داخلی و خارجی ؛

•   تحصیل پوشش اتکایی در ارتباط با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده ؛

•   سرمایه گذاری از محل سرمایه ،اندوخته ها ، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط مقررات مصوب شورایعالی بیمه ؛

•   عرضه خدمات مشاوره ای ، جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه های اتکایی ؛

•   فعالیت در سایر زمینه هایی که با هدف ها و موضوع فعالیت شرکت مرتبط و مکمل آن باشد

اساسنامه