همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

رهنمود ارزش های بنیادی و اخلاق سازمانی

ارزش‌های بنیادی:

 • کمال حسن نیت در تعامل با ذینفعان
 • انسجام سازمانی و کارگروهی
 • کرامت سرمایه انسانی و محیط کاری جذاب
 • پاسخگویی و پایبندی به مسئولیت‌های حرفه‌ای
 • سرآمدی و بهبود مستمر

 منشور اخلاق سازمانی

به منظور حفظ و ارتقای مستمر اعتبار شرکت نزد شرکتهای بیمه مستقیم و اتکایی، سهامداران، رقیبان، مقامات ناظر و سایر ذینفعان همچنین ایجاد اعتماد و ثبات در صنعت بیمه و بازار سرمایه و پرهیز و ممانعت از رفتارها و رقابتهای غیرحرفه‌ای، کلیه مدیران و همکاران بیمه اتکایی ایرانیان با رعایت و احترام به اصول زیر انجام وظیفه می نمایند:

 • صداقت، شفافیت و انصاف در تعامل با شرکتهای بیمه مستقیم و اتکایی، همکاران، سهامداران و دیگر نهادهای حرفه‌ای صنعت بیمه.
 • اهتمام در حسن اجرای قوانین و مقررات صنعت بیمه و بازار سرمایه و تعامل حرفه‌ای و شفاف با مقامات نظارتی مربوطه.
 • ارائه اطلاعات صحیح، قابل درک و روشن در زمینه خدمت به مشتریان و سهامداران و آگاه سازی مناسب و به موقع آنان از کلیه حقوق و تعهداتشان.
 • رازداری و خودداری از افشاء اسناد و اطلاعات مشتریان و سهامداران با پایبندی به اصول اخلاقی و رعایت مقررات در موارد تعارض منافع بین ذینفعان.
 • کمال حسن نیت در انعقاد قراردادهای اتکایی و پاسخگویی، دقت و سرعت در ایفای تعهداتی که شرکت به موجب قراردادهای اتکایی پذیرفته است.
 • اهتمام شایسته به حل مسالمت آمیز هرگونه اختلاف ناشی از انعقاد قراردادهای بیمه‌ای و غیر بیمه‌ای.
 • ارائه خدمات و مشورت‌های حرفه‌ای به مشتریان به منظور بهبود کیفیت خدمات بیمه‌ای و خوش‌نامی حرفه‌ای.
 • همکاری موثر با فعالان صنعت بیمه برای بهبود فضای کسب و کار بیمه مستقیم و اتکایی و خودداری از رقابتهای ناسالم.
 • مد نظر قراردادن زمینه های رشد اقتصادی و سودآوری در فعالیتهای شرکت.
 • اهتمام در ارتقای سطح آگاهی عموم همکاران نسبت به اهداف و راهبردهای شرکت و نقش و وظایف ایشان در همسویی و دستیابی به اهداف سازمان.
 • همکاریِ سَهل و موثر با همکاران و تسهیل جریان به موقع، صحیح و کامل اطلاعات در شرکت.
 • درستکاری و وفاداری به شرکت و ارائه پیشنهادات سازنده برای بهبود فرآیندها و مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات.
 • شایسته‌سالاری در انتخاب همکاران و تفویض اختیار و مسئولیت به ایشان و قدردانی از حُسن همکاری آنان.
 • اهتمام در ارتقای سطح دانش و توانمندی های حرفه‌ای و بکارگیری آنها به منظور سرآمدی شرکت.
 • ارتباط صمیمانه، محترمانه و خیرخواهانه با همکاران در کلیه سطوح شرکت و ایجاد حس ارزشمندی در ایشان.
 • برخورداری همکاران از حقوق عادلانه و متناسب با بازار کار و تأمین امنیت معیشتی آنان.