همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

سیاست های تقسیم سود​


سیاست های تقسیم سود:

به موجب ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت ، در صورت  وجود منافع ، تقسیم ده درصد ازسود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است . بر اساس بندهای ۱۸ و ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت ، هیات مدیره همه ساله پیشنهاد خود را در خصوص لحاظ نمودن هر نوع اندوخته اختیاری  همچنین تقسیم سود بین سهامداران به مجمع عمومی ارائه می نماید . مجمع عمومی نیز  طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت و بند ۴ بخش الف ماده ۱۸ اساسنامه ، با بررسی  پیشنهادهای هیات مدیره  مبلغی از سود قابل تقسیم را که باید بین صاحبان تقسیم شود تعیین می نماید .
توزیع سود به صورت متوازن  در سالهای مختلف و فراهم شدن امکان افزایش سرمایه مورد نیاز برای حفظ جایگاه وتوسعه توانمندیهای شرکت  از محل ارزش افزوده ایجاد شده و منابع داخلی از اهم سیاستهای شرکت می باشد .
همه ساله برنامه زمانبندی پرداخت سود قبل از تشکیل مجمع عمومی تعیین و اطلاع رسانی عمومی می شود. پرداخت زودتر از مهلت قانونی و در نظر گرفتن اولویت زمانی برای پرداخت سود سهامداران حقیقی نیز از جمله سیاستهای شرکت در تقسیم سود می باشد .،