همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی