همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

برنامه ورود یا خروج از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام

سهام شرکت در بازار فرابورس معامله می شود و شرکت برنامه ای برای خروج از این بازار ندارد.