همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

گزارش معاملات غیر بیمه ای مدیران و معاملات عمده


گزارش معاملات غیر بیمه ای مدیران و معاملات عمده

۱- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با شرکت یا شرکتهایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آنها متعلق به شرکت می باشد،  معامله غیر بیمه ای نداشته اند. ضمناً معاملات با اشخاص وابسته در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی که همه ساله در این پایگاه منتشر می شوند، افشا می شود.

۲- شرکت معاملات بیمه ای و غیر بیمه ای با ارزش بیش از ۵ درصد حقوق صاحبان سهام در دوره مالی منتهی به 1402/09/30 تاکنون نداشته است.