همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

کمیته حسابرسی و تطبیق مقررات


کمیته حسابرسی و تطبیق مقررات  :

در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه“حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه”و دستورالعمل آن، شرکت دارای کمیته حسابرسی و تطبیق مقررات می باشد.

اعضای این کمیته متشکل از افراد زیر می باشد:

آقای دکتر رسول سعدی رییس هیات مدیره (رئیس کمیته)

آقای رضا طهرانی عضو کمیته

خانم زهرا کوچکی عضو کمیته

آقای حسن دوراندیش دبیر کمیته