همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

مدیریت حسابرسی داخلی و امور حاکمیت شرکتی


مدیریت حسابرسی داخلی و امور حاکمیت شرکتی:

در اجرای ماده ۹ آیین نامه” حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه”و تبصره ۲ ماده ۱ دستورالعمل“نحوه تشکیل و شرح وظایف واحدها و کمیته های موضوع ماده ۱۱ آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه (آیین نامه شماره ۹۳)”شرکت دارای واحد مدیریت حسابرسی داخلی و امور حاکمیت شرکتی می ­باشد.

مدیر حسابرسی داخلی و امور حاکمیت شرکتی آقای حسن دوراندیش می باشد