همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

طرح های بیمه ای جدید دارای مجوز از بیمه مرکزی

شرکت صرفاً در زمینه بیمه ای اتکایی فعالیت می کند و فاقد طرح هایی برای بیمه گذاران مستقیم می باشد.