همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

کمیته انتصابات و جبران خدمات


کمیته انتصابات و جبران خدمات :

در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه“حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه”و دستورالعمل آن، شرکت دارای کمیته انتصابات و جبران خدمات می باشد.

اعضای این کمیته متشکل از افراد زیر می باشد:

آقای سید محمد آسوده نایب رییس هیات مدیره  (رئیس کمیته)

آقای غلامعلی ثبات عضو کمیته

آقای آرین قلی پور عضو کمیته

آقای حسن دوراندیش دبیر کمیته