همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

انتصاب سرپرست جدید شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

انتصاب سرپرست جدید شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

آقای سید محمد آسوده نایب رئیس هیئت مدیره، به عنوان سرپرست جدید شرکت بیمه اتکایی ایرانیان معرفی گردید.