همگام با شرکت های بیمه در مدیریت ریسک

ساختار سهامداران قدیمی

میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایة شرکت مبلغ ۸،۰۰۰ میلیارد ریال متشکل از ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم هزار ریالی تماماً پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت بیمه اتکائی ایرانیان در تاریخ ۱۴۰2/۰۶/۳۱، به شرح ذیل می باشد.